Calendar 2015                                                                
January February March April May June July August September October November December IPA
1 Th New Year's D. 1 Su   1 Su Ladies' Tour 1 1 We   1 Fr   1 Mo   1 We   1 Sa WPA Meeting 1 Tu   1 Th   1 Su   1 Tu   EBPF
2 Fr   2 Mo   2 Mo   2 Th   2 Sa   2 Tu   2 Th   2 Su   2 We Home Nations Ireland 2 Fr   2 Mo   2 We   EBA
3 Sa   3 Tu   3 Tu   3 Fr Good Friday 3 Su   3 We   3 Fr   3 Mo   3 Thu   3 Sa WPA Meeting 3 Tu   3 Th   BAPTO
4 Su AGM Newport Rileys 4 We   4 EBPF County Finals 4 Sa   4 Mo Early May Bank Hol. 4 Th   4 Sa WPA Meeting 4 Tu   4 Fri   4 Catalonia 4 We   4 Fr   Other
5 Mo   5 Th   5 5 Su   5 Tu   5 Fr   5 Su   5 We   5 Sat WPA Meeting 5 5 Th   5 Sa WPA Meeting Welsh U18 & U23
6 Tu   6 Fr   6 6 Mo Easter Monday 6 We   6 Sa Y & J Tour 5 Hustlers 6 Mo   6 Th   6 Sun 6 6 Fr   6 Su   Men's Tour
7 We   7 Sa Y & J Tour 2 Newport 7 7 EBA European Championships (U18, U23 & Specials) 7 Th   7 Su Ladies' Tour 2 7 Tu   7 IPA Tour 4 - Warwick 7 Mo   7 7 Sa WPA Meeting 7 Mo   Ladie's Tour
8 Th   8 Su Men's Interleague 2 8   Men's Interleague 3 8 8 Fr   8 Mo   8 We   8 8 Tu   8 8 Su Men's Interleague 10 8 Tu   Interleague
9 Fr   9 Mo   9 Mo   9 9 Sa Y & J Tour 4 Frames 9 Tu   9 Th   9   Men's Interleague 7 9 We   9 9 Mo   9 We   WPA Meetings
10 Sa Y & J tour 1 Scala 10 Tu   10 Tu   10 10 Su Men's Interleague 4 10 We   10 Fr   10 Mo   10 Th   10 10 Tu   10 Th  
11 Su Men's Interleague 1 11 IPA World Championships 11 We   11 EBA European Championships (Ladies', Men's, Seniors & Masters) 11 Mo   11 Th   11 Sa Y & J Tour 6 Scala 11 Tu   11 Fr   11   Men's Interleague 9 11 We   11 Fr  
12 Mo   12 12 Th   12 12 Tu   12 IPA Tour 3 - Glasgow 12 Su Men's Interleague 6 12 We   12 Sa Y & J Tour 8 Newport 12 Mo   12 Th BAPTO Blackpool 12 Sa Y & J Tour 9 Frames
13 Tu   13 13 IPA Tour 1 - Wales 13 13 We   13 13 Mo   13 Th   13 Su Men's Interleague 8 13 Tu   13 Fr 13 Su Mens Tour 5
14 We   14 14 14 14 Th   14   Men's Interleague 5 14 Tu   14 Fr   14 Mo   14 We   14 Sa 14 Mo  
15 Th   15 15   Ladies' Interleague 3 15 15 IPA Tour 2 - Bradford 15 Mo   15 We   15 Sa Y & J Tour 7 Cardiff 15 Tu   15 EBPF Super 7's 15 Su Mens Tour 4 15 Tu  
                                  16 Su Senior's Tour 3             Ladies' Interleague 14      
16 Fr   16 Mo   16 Mo   16 16 16 Tu   16 Th   Ladies' Interleagues 10 16 We   16 16 Mo   16 We  
17 Sa   17 Tu   17 Tu   17 Fr   17   Ladies' Interleague 6 17 We   17 Fr   17 Mo   17 Th   17   Senior's Tour 5 17 Tu   17 Th  
18 Su Ladies' Interleague 1 18 We   18 We   18 Sa   18 Mo   18 Golden 8 Ball 18 Sa   18 Tu   18 IPA Tour 5 - Brighton 18   Ladies' Interleague 13 18 We   18 Fr  
19 Mo   19 Th   19 Th   19 Su   19 Tu   19 19 Su Ladies' Interleague 9 19 We   19 19 Mo   19 Th   19 Sa  
                                            20   Ladies' Interleague 12                
20 Tu   20 Fr   20 Fr   20 Mo   20 We   20 20 Mo   20 Th   Senior's Tour 4 20 Tu   20 Fr   20 Su  
21 We   21 Sa   21 Sa Y & J Tour 3 TBC 21 Tu   21 Th   21   Ladies' Interleague 8 21 Tu   21 Fr   21 Mo   21 We   21 Sa   21 Mo  
22 Th   22 Su Ladies' Interleague 2 22 Su   22 We   22 Fr   22 Mo   22 We   22 Sa   22 Tu   22 Th   22 Su   22 Tu  
23 Fr   23 Mo   23 Mo   23 Th   23 Sa   23 Tu   23 Th   23 Su 2nd Rnd Mens County Cup 23 We   23 Fr   23 Mo   23 We  
24 Sa   24 Tu   24 Tu   24 Fr   24 Su Mens Tour 2 24 We   24 Fr   24 Mo   24 Th   24   24 Tu   24 Th  
25 Su   25 We   25 We   25 Sa   25 Mo Spring
Bank Hol.
25 Th   25 Sa   25 Tu   25 Fr   25   3rd Rnd Mens County Cup 25 We   25 Fr Christ-
mas Day
                  26 Su Mens' Tour 1                                                
26 Mo   26 Th   26 Th   Ladies' Interleague 5 26 Tu   26 Fr   26 Su Seniors Tour 2 26 We   26 Sa   26   EBA Nations Cup 26 Th   26 Sa Boxing Day
27 Tu   27 Fr   27 Fr   27 Mo   27 We   27 Sa   27 Mo   27 Th   27 Su Mens Tour 3 27     27 Fr   27 Su  
28 We   28 Sa   28 Sa   28 Tu   28 Th   28 Su   28 Tu   28 Fr   28 Mo   28     28 Sa   28 Mo Substitute Day
29 Th       29 Su Ladies' Interleague 4 29 We   29 Fr   29 Mo   29 We   29 Sa   29 Tu   29     29 Su   29 Tu  
30 Fr       30 Mo   30 Th   30 Sa   30 Tu   30 Th   30 Su Ladies' Interleagues 11 30 We   30     30 Mo   30 We  
                        31 Su Ladies' Interleague 7                                          
31 Sa       31 Tu       Seniors' Tour 1     31 Fr   31 Mo August
Bank Hol.
    31         31 Th  
www.calendarpedia.co.uk Data provided 'as is' without warranty